مشاوره و تدوین اسناد جایگزینی (Replacement Technical Document) RTD

در صورتی که  یک قطعه یا تجهیز به دلایل مختلف از جمله قدمت و خارج از رده بودن، ارتقاء کیفی و عملکردی و  ... نیازمند جایگزینی و ارائه مشخصات و شناسنامه فنی احساس گردد، این مرکز اقدام به تهیه و تدوین اسناد جایگزینی محصول می نماید.

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus