تدوین اسناد تحقیقاتی (Technical Research Document) TRD

یکی از اهداف عالیه مرکز توسعه خودکفایی صنعتی شریف به عنوان یک مجموعه دانش بنیان بهبود و ارتقاء تجهیزات مورد استفاده در سیستم های حمل و نقل ریلی علی الخصوص مترو می باشد که در این راستا این مرکز اقدام به تهیه اسناد تحقیقاتی می نماید.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus