مشاوره و تدوین اسناد فنی ساخت

  1-    دریافت ابلاغ کار (Working Suggestion)

 2-    مطالعات میدانی (Case Study)

 3-    کمیته فنی (Technical Committee)

 4- برنامه‏ریزی و کنترل پروژه (Project Control & Planning)

 5-   تهیه و تکمیل پیش نویس‏های فنی (Technical Minute Form)

 6-   تهیه لیست قطعات ( (Part List

7-   کروکی برداری(Measuring & Industrial Drawing)

 8-   تحلیل مهندسی (Engineering Analysis)

 9- شناسایی مواد (Material Identification)

10- طرح های کنترل و آزمون مواد (Material Control & Testing)

 11- طرح های کنترل و آزمون مکانیکال(Mechanical Control & Testing)

 12- تهیه طرح های بسته بندی، انبارش و حمل و نقل (Packaging &Transportation Layout)

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus