مدیران

 

دکتر حسیـن مختـاری

مدیر مرکز

 

پست الکترونیک: mokhtari@sharif.edu


 

 

 

سید امیرحسین شبیـری

قائم مقام

 

پست الکترونیک: amir.sh_me@yahoo.com

 

 

 

 

منصـور قضـات

مدیر دپارتمان مکانیک

 

پست الکترونیک: m.ghozat@gmail.com

 

 

 

دکتر محسـن حمـزه

مدیر دپارتمان برق

 

پست الکترونیک: mo_hamzeh@sbu.ac.ir

 

  

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus