بیانیه ارزشها

ارزش­های محوری سازمان:

خلاقیت

صداقت

مشتری مداری

کیفیت

رعایت قانون

شایسته سالاری

بیانیه ارزش:

         پایبندی به استانداردهای بین المللی معتبر در طراحی ها و مشاوره های فنی و مهندسی

         رعایت اصول زیست محیطی در طراحی های فنی

         انجام کارها به شکل تیمی با حفظ روحیه خلاقانه

         احترام به مشتری با رعایت صداقت در خدمت، کیفیت و زمان مناسب در ارائه خدمت

         بهبود كيفيت زندگي كاري كاركنان

         رعایت شایسته سالاری در ارتقا و پیشرفت کارکنان

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus